Ученички парламент

Чланови ученичког парламента:

6. разред
Дуња Ненадовић
Даница Ковачевић
Ања Мишковић

7. разред
Теона Јовановић
Лара Киш
Нађа Комленић

8. разред
Дарија Срејић
Бојана Шеровић
Елена Богдановић

9.разред
Марта Медан
Урош Адамовић
Ања Јанеш

10. разред
Љубица Бићанин
Маша Јовановић
Софија Вучовић


1. Председник парламента: Марија Божић
2. Заменик председника: Љубица Бићанин
3. Записничар: Мина Станковић
4. Чланови за учешће у раду Школског одбора: Маша јовановић, Љубица Бићанин
5. Члан тима за самовредновање: Марија Божић
6. Члан тима за обезбеђивање квалитета рада установе: Динка Миљковић
7. Члан тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: Љубица Бићанин, Теона Јовановић
8. Чланови из реда запослених који ће учествовати у раду парламента: Илија Најдановић, Душан Здравковић


Надлежност парламента:

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим
такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово
школовање и о активностима ученичког парламента;
4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.