Ученички парламент

Чланови ученичког парламента:
6. разред
• Лара Киш
• Теона Јовановић
• Нађа Комленић
7. разред
• Миодраг Вукајловић
• Динка Миљковић
• Маја Марковић
8. разред
• Ања Петковић
• Марта Медан
• Мина Станковић
9. разред
• Љубица Бићанин
• Марија Божић
• Петра Липановић
10. разред
• Љубиша Поповић
• Вељко Станковић
• Марко Марић

1. Председник парламента: Марија Божић
2. Заменик председника: Љубица Бићанин
3. Записничар: Љубиша Поповић
4. Чланови за учешће у раду Школског одбора: Марко Марић, Љубиша Поповић
5. Члан тима за самовредновање: Марта Медан
6. Члан стручног актива за школско развојно планирање: Љубица Бићанин
7. Члан тима за обезбеђивање квалитета рада установе: Динка Миљковић
8. Члан тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: Љубиша Поповић
9. Чланови из реда запослених који ће учествовати у раду парламента: Илија Најдановић, Душан Здравковић


Надлежност парламента:

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим
такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово
школовање и о активностима ученичког парламента;
4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.