Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови тима:

1. Горан Николић, представник васпитача и координатор тима
2. Данијела Јовић, директор школе
3. Мирјана Паунковић, секретар школе
4. Миодраг Јовановић, представник родитеља
5. Милош Симић, представник наставника музичке наставе
6. Душанка Радовановић, представник наставника општеобразовне наставе
7. Љубица Бићанин и Теона Јовановић, представници ученика
8. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог
9. Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог
10. Ђорђе Мацакања, референт за безбедност и заштиту на раду


Надлежности тима:

1) припрема план и програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,
2) информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту;
3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће предлоге директору;
7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
8) води и чува документацију;
9) извештава стручне органе Школе и Школски одбор о питањима из своје надлежности.