Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Чланови тима:

1. Данијела Јовић, директор школе и координатор тима
2. Зорана Првуловић Мирчић, помоћник директора
3. Мирјана Паунковић, секретар
4. Срђан Живановић, представник наставника општеобразовне наставе
5. Драгутин Младеновић, представник наставника музичке наставе
6. Марина Ђорђевић, представник васпитача
7. Зорана Настасијевић, представник родитеља
8. Динка Миљковић, представник ученика
9. Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог


Надлежности тима:

1) учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој Школе;
2) израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развој Школе;
3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важна за обезбеђивање квалитета и развој Школе;
4) учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе;
5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности.