Тим за самовредновање и вредновање квалитета рада Школе

Чланови тима:

1. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог и координатор тима
2. Данијела Јовић, директор
3. Јована Николић, представник наставника музичке наставе
4. Оливера Милић Хиршер, представник наставника музичке наставе
5. Весна Антић, представник наставника општеобразовне наставе
6. Ивана Гавриловић, представник васпитача
7. Марија Божић, ученик-представник ученика
8. Саша Ђорђевић, представник родитеља


Надлежности тима:

1) организује и координира самовредновање квалитета рада Школе;
2) обезбеђује услове за спровођење самовредновања;
3) припрема Годишњи план самовредновања;
4) прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података;
5) након извршеног самовредновања сачињава извештај о самовредновању;
6) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности.