Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Чланови тима:

1. Татјана Петровић, координатор, представник наставника општеобразовне наставе
2. Марија Петровић Боровина, представник наставника општеобразовне наставе
3. Марија Костић, представник наставника музичке наставе
4. Јелена Василијевић, представник наставника музичке наставе
5. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник - психолог

Надлежности тима:

1) учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција и предузетништва;
2) израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и предузетништвом;
3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важна за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
4) учестврује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности.