Стручно веће за општеобразовне предмете

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОПШТЕОБРАЗОВНЕ ПРЕДМЕТЕ

Чланови стручног већа

Наставници разредне наставе
Весна Андрејић
Љиљана Тодоровић

Наставник српског језика и књижевности
Весна Антић

Наставници енглеског језика
Татјана Петровић
Ана Николић

Наставник немачког језика
Даца Стевановић
Ана Николић

Наставник математике
Жарко Боровина

Наставници биологије
Душанка Радовановић
Марија Петровић Боровина

Наставник географије
Ивана Гавриловић

Наставник хемије
Срђан Живановић

Наставник ликовне културе
Слађан Миленковић

Наставник историје
Весна Тирменштајн

Наставник историје са историјом културе и цивилизације
Весна Тирменштајн

Наставник физике
Жарко Боровина

Наставник информатике и рачунарства
Жарко Боровина

Наставник физичког и здравственог васпитања
Данијела Дачић

Наставник социологије
Бранислав Јевремовић

Наставник филозофије
Јован Милинковић

Наставник психологије
Радмила Радић

Наставник верске наставе
Зоран Мишковић

Наставник практичне наставе
Илија Најдановић


Надлежност стручног већа за општеобразвоне предмете:

1. утврђује распоред остваривања тематских целина и наставних јединица и врши усаглашавање наставних садржаја предмета посебно између сродних предмета,
2. врши избор приручника и друге литературе и предлаже Наставничком већу да
одобри њихову употребу и предлаже набавку наставних средстава,
3. утврђује облике, методе и средства коришћења адекватне школске опреме и
наставних средстава,
4. утврђује садржину и начин спровођења допунског и додатног рада,
5. организују међусобне посете наставника ради размене и преношења искуства у
примени облика и метода рада употребе наставних средстава,
6. усклађује индивидуалне планове рада наставника,
7. предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја,
8. прати остваривање програма и даје предлоге за њихово иновирање, измену
или допуну,
9. утврђују тематске садржаје допунског додатног, индивидуалног рада и
слободних активности ианализирају резултате тог рада.