Стручно веће за музичке предмете

         


СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МУЗИЧКЕ ПРЕДМЕТЕ


Председник стручног већа: Милица Младеновић, наставник виолине


Чланови стручног већа


Наставници виолине
Милица Младеновић
Божидар Радосављевић
Оливера Милић Хиршер
Даница Гавриловић
Драгутин Младеновић
Игор Васиљевић
Милош Чорлија


Наставници виоле
Милош Симић
Немања Живановић

Наставници виолончела
Невена Бусарац
Ели Крстева


Наставник контрабаса
Душан Здравковић


Наставници камерне музике
Драган Мирчић
Жељко Ивовић
Катарина Павловић


Наставник практичне наставе
Стефан Гавриловић


Наставници читања с листа
Катарина Павловић
Милош Симић
Жељко Ивовић
Душан Здравковић


Клавирски сарадници
Зоран Гавриловић
Јована Николић
Уки Оваскаинен
Маша Бабић


Наставници упоредног клавира
Ненад Милошевић
Јелена Василијевић


Наставник Великог оркестра
Драган Мирчић


Наставник Средњег оркестра
Драган Мирчић


Наставник Малог оркестра
Жељко Ивовић


Наставници теоријских музичких предмета
Горан Миљковић
солфеђо, музички облици, контрапункт, хармонија

Ирена Младеновић Милошевић
солфеђо

Марија Костић
историја музике са упознавањем музичке литературе, национална историја музике, теорија музике, музички инструменти

Организатор практичне наставе:
Ивана Ћирић


Надлежности стручног већа за музичке предмете:

1. распоређује ученике по класама;
2. разматра синхронизацију наставе, теоријских предмета, камерних састава, оркестара и упоредног клавира са инструменталном наставом;
3. организује интерне и јавне часове, како индивидуалне тако и у оквиру ансамбала;
4. доноси годишњи програм полагања колоквијума, пријемних, годишњих и дипломских испита;
5. усаглашава критеријуме за оцењивање ученика на испитима;
6. одабира ученике за интерне и јавне часове, представљање Школе на концертима и остваривање сарадње са Школама истог типа;
7. ради и друге послове предвиђене планом и програмом Школе.