Стручни тим за инклузивно образовање

Чланови стручног тима:

1. Драгутин Младеновић, представник наставника музичке наставе и координатор тима
2. Гордана Радуловић, представник педагошког већа
3. Срећко Тимотијевић, представник наставника општеобразовне наставе
4. Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог

Надлежности тима:

1) предлаже све стручне одлуке у вези са ИОП-ом (које подноси директору или педагошком колегијуму на усвајање);
2) ствара услове потребне за реализацију ИОП-а и надгледа примену донесених одлука и ИОП-а;
3) предлаже чланове ИОП тима.