Стручни актив за школско развојно планирање

Чланови стручног актива:

1. Ивана Ћирић, председник актива и стручни сарадник-психолог
2. Ненад Милошевић, представник наставника музичке наставе
3. Жарко Боровина, представник наставника општеобразовне наставе 
4. Марина Ђорђевић, представник васпитача
5. Иван Танасковић, представник родитеља
6. Љубица Бићанин, представник ученика
7. Зорана Првуловић Мирчић, помоћник директора


Надлежности стручног актива:

1) доприноси повезивању свих интересних група ради стварања услова за њихово даље учешће у развојном планирању;
2) доприноси успостављању партнерских односа између Школе и саветника за развој школе, код договора о даљој сарадњи што подразумева утврђивање конкретних обавеза и одговорности обе стране;
3) доприноси утврђивању стања у Школи ипојединим областима њеног живота и рада, постиже консензус у области у које треба увести промене и одређује шта је то на чему треба радити;
4) доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја Школе;
5) доприноси одређивању задатака и изради временског плана активности, критеријума успеха , начину и вредновањупроцеса и исхода;
6) припрема нацрт развојног плана Школе.