Стручни актив за школско развојно планирање

Чланови стручног актива:

1. Јасна М. Стојановић, председник актива
2. Зорана Првуловић Мирчић, помоћник директора
3. Оливера Пауновић, представник родитеља
4. Марина Ђорђевић, представник васпитача
5. Жарко Боровина, представник наставника општеобразовне наставе 
6. Милош Чорлија, представник наставника музичке наставе
7. Предраг Стојадиновић, представник ЈЛСНадлежности стручног актива:

1) доприноси повезивању свих интересних група ради стварања услова за њихово даље учешће у развојном планирању;
2) доприноси успостављању партнерских односа између Школе и саветника за развој школе, код договора о даљој сарадњи што подразумева утврђивање конкретних обавеза и одговорности обе стране;
3) доприноси утврђивању стања у Школи ипојединим областима њеног живота и рада, постиже консензус у области у које треба увести промене и одређује шта је то на чему треба радити;
4) доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја Школе;
5) доприноси одређивању задатака и изради временског плана активности, критеријума успеха , начину и вредновањупроцеса и исхода;
6) припрема нацрт развојног плана Школе.