Стручни актив за развој школског програма

Чланови стручног актива:

1. Жељко Ивовић, представник наставника музичке наставе и председник актива
2. Ирена Младеновић Милошевић, представник наставника музичке наставе 
3. Горан Миљковић, представник наставника музичке наставе
4. Весна Тирменштајн, представник наставника општеобразовне наставе
5. Горан Николић, представник васпитача
6. Јелена Антић, представник родитеља
7. Зорана Првуловић Мирчић, помоћник директора
8. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог

Надлежности актива:

1) обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука у складу са законом;
2) учествује у изради Школског програма;
3) процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане задатке и опште и посебне стандарде знања;
4) учествује у унапређењу школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе;
5) утврђује посебне програме ,садржаје и активности (пројекат Школе) којима Школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своје знање, задовоље интересе, интересовања и потребе;
6) прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе;
7) обавља и друге послове по налогу директора.