Стручни актив за развој школског програма

Чланови стручног актива:

1. Жарко Боровина, представник наставника општеобразовне наставе и председник актива
2. Горан Миљковић, представник наставника музичке наставе
3. Даца Стевановић, представник наставника општеобразовне наставе
4. Јелена Добросављевић, представник родитеља
5. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог


Надлежности актива:

1) обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука у складу са законом;
2) учествује у изради Школског програма;
3) процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане задатке и опште и посебне стандарде знања;
4) учествује у унапређењу школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе;
5) утврђује посебне програме ,садржаје и активности (пројекат Школе) којима Школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своје знање, задовоље интересе, интересовања и потребе;
6) прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе;
7) обавља и друге послове по налогу директора.