Школски одбор

Чланови Школског одбора

Школски одбор има девет чланова у Школи за музичке таленте Ћуприја.
Три члана из реда запослених:
1. Весна Антић - заменик председника ШО
2. Марина Ђорђевић
3. Зоран Гавриловић


Три члана – представника родитеља:
1. Саша Ђорђевић-председник ШО
2. Катарина Ненадовић
3. Далиборка Богдановић

Два члана са ФМУ:
1. Ивана Аћимовски Жикић
2. Љубомир Милановић
 
Један члан из локалне самоуправе
1. Предраг Стојадиновић
 
Седницама ШО присуствују и учествују у његовом раду без права одлучивања чланови Ученичког парламента:
1. Марко Марић
2. Љубиша Поповић
 
Представник синдиката у ШЗМТ:
1. Весна Андрејић - Синдикат „ Независност“
2. Дејан Ђорђевић – Синдикат образовања
Седницама присуствују и директор и секретар (записничар), а и друга лица као известиоци по појединим тачкама дневног реда.Надлежности Школског одбора:

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању,вредновању и самовредновању;
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
6) расписује конкурс за избор директора установе;
7) даје мишљење и предлаже министру избор директораустанове;
8) закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. Закона;
9) одлучује о правима и обавезама директора установе;
10) доноси одлуку о проширењу делатности установе;
11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за  побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
13) одлучује по жалби на решење директора;
14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и
статутом.