ПРИЈЕМНИ ИСПИТ


•  Начин полагања испита
•  Потребна документација за упис

Кандидати за упис у Школу за музичке таленте могу полагати пријемни испит у току целе школске године. Кандидати се могу уписати у први или неки виши разред уколико су се раније музички образовали.
За упис у први разред, пријемни испит се састоји од :
•  Провере спремности детета за полазак у школу (психолошко тестирање)
•  Тестирање основних музичких способности  (професори теоретске и инструменталне  наставе)

За упис у неки од виших разреда, пријемни испит се састоји из три дела:
  Психолошко тестирање
  Теоретски  део
  Практични део

Теоретски део пријемног испита подразумева проверу знања теоретског градива  из претходно завршеног разреда кандидата.
Практични део пријемног испита подразумева проверу знања практичног градива (испитног или другог савладаног програма из главног предмета) из претходно завршеног разреда кандидата.

Максималан број бодова на пријемном испиту је 100, а за успешно положен пријемни испит потребно је да кандидат освоји најмање 70 бодова у збиру.
Да би пријемни испит био успешно положен, потребно је да кандидат положи оба дела пријемног испита.
Теоретски део пријемног испита подразумева до 30 од укупно 100 бодова, а за успешно положен теоретски део испита потребно је да кандидат освоји најмање 20 бодова.
Практични део пријемног испита подразумева до 70 од укупно 100 бодова, а за успешно положен практични део пријемног испита потребно је да кандидат освоји најмање 50 бодова.
Резултати пријемног испита се обрађују и објављују најкасније у року до 7 дана од  дана завршетка последњег термина пријемног испита.

Документација за упис:
•  Извод из матичне књиге рођених (оригинал)
•  Уверење о држављанству (оригинал)
•  Лекарско уверење о општој здравственој способности детета
•  Потврда о предшколској обуци (уколико дете уписује први разред)

Додатна документација коју је потребно приложити приликом уписа:
•  Фотокопија здравственог картона детета и картона вакцинација
•  Потврда о просеку прихода за оба родитеља/старатеља

РОК ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ ЈЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 30.ЈУНА 2017. ГОДИНЕ.


Фотографије