Педагошко веће

Чланови већа:

Марина Ђорђевић, координатор васпитне службе
Дејан Ђорђевић, васпитач
Горан Николић, васпитач
Гордана Радуловић, васпитач
Ивана Гавриловић, васпитач
Ана Николић, васпитач
Јелена Белошевић, васпитач
Александра Вулић, васпитач
Стефан Петковић, васпитач на стручној пракси
Стефана Ракић Јевтић, васпитач на стручној пракси
Милица Миленковић, васпитач-волонтер
Данијела Јовић, директор
Зорана Првуловић Мирчић, помоћник директора
Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог
Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог

Надлежности већа:

1) стара се о осигурању и унапређивању квалитета васпитног рада установе;
2) предлаже и прати остваривање програма васпитног рада;
3) вреднује резултате рада васпитача и стручних сарадника;
4) прати и утврђује резултате рада ученика;
5) похваљује и награђује ученике;
6) одлучује по жалби на одлуку дисциплинске комисије;
7) решава друга стручна питања васпитног рада.