Педагошки колегијум

Чланови Педагошког колегијума

1. Данијела Јовић, директор и координатор тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
2. Марина Ђорђевић, помоћник директора
3. Катарина Павловић, председник стручног већа за музичке предмете
4. Жарко Боровина, председник стручног већа за општеобразовне предмете и председник стручног актива за развој школског програма
5. Милица Миленковић, председник стручног актива за школско развојно планирање и координатор тима за самовредновање рада школе
6. Ивана Ћирић, координатор тима за самовредновање и вредновање квалитета рада Школе
7. Горан Николић, координатор тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и координатор васпитне службе
8. Весна Андрејић, координатор стручног тима за инклузивно образовање
9. Татјана Петровић, координатор тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
10. Ели Крстева, координатор тима за професионални развој и стручно усавршавање
11. Марија Костић, координатор тима за маркетинг и промоцију Школе
Надлежност Педагошког колегијума:

1) израђује свој годишњи план и програм рада;
2) стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе;
3) прати остваривање Школског програма;
4) стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;
5) вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;
6) прати и утврђује резултате рада ученика;
7) предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања;
8) решава друга стручна питања образовно-васпитног рада;
9) доноси индивидуални образовни план на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученицима;
10) планира распоред одсуства наставника и стручног сарадника ради стручног усавршавања,
11) разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора кад:
- планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности Школе;
- је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
- је одговоран за остваривање развојног плана Школе;
- сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
- пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких активности ученика;
- организује и врши инструктивно;
- педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, и стручних сарадника.